آزمون معیار

آزمون معیار بخش مهمی از چرخه و فرآیند آموزشی است. این آزمون نوعی ارزیابی مستمر و تکوینی است که به منظور یافتن نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و آموزش معلمان، برنامه ریزی می شود. هدف این آزمون ارزیابی دانش یا مهارت های دانش آموزان به منظور مقایسه و رتبه بندی آنها نیست، بلکه به دنبال ارزیابی برنامه های آموزشی و ارزشیابی فعالیت مجریان آن یعنی معلمین و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی می باشد. آزمون های معیار محور به دنبال مقایسه سطح توانمندی ها با اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده است.
      در کل می توان چرخه ی آموزش و ارزشیابی را به صورت شکل روبرو ترسیم نمود.
امسال با توجه به نظر معلمان و مدیران تغییراتی را در شکل برگزاری آزمون ایجاد نمودیم. این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد. مرحله ی اول که در آذرماه و از نیمی از کتاب برگزار خواهد. مرحله دوم در اردیبهشت ماه و از تمام کتاب برگزار می گردد. اجرای هر مرحله شامل چند بخش است که در شیوه اجرا خواهد آمد.

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید