فرم ها

پرسشنامه سنجش نگرشهای شغلی کارکنان مجتمع آموزشی سروش

در راستاي رسيدن به تعالي سازماني و حفظ سرمايه هاي انساني، مديريت منابع انساني مجتمع به صورت دوره اي، نگرشهای شغلي كاركنان را مورد بررسي قرار مي دهد. لذا از جنابعالي تقاضا مي شود با پاسخ به سوالات پرسشنامه، در اين زمينه اظهار نظر فرمائيد.

شايان ذكر است اطلاعات پرسشنامه محرمانه تلقي مي شود  و  از نوشتن نام، نام خانوادگي  روی پرسشنامه خودداري کنيد.

پيشاپيش از همكاري شما، صميمانه سپاسگزاریم.

************************************************

جهت تکمیل پرسشنامه کلیک فرمائید .